Normen en Waarden

Het Maerlant gaat uit van wederzijds respect en respect voor verschillende gezindten en culturen en verdraagzaamheid.


Leefregels
Binnen het Maerlant geldt een aantal afspraken voor alle medewerkers en leerlingen.
Zo is er een protocol sociale media, waarin staat beschreven hoe we met moderne media omgaan: die geven kansen en zijn goed in te zetten, ook in lessen, maar we kennen ook de nadelen van bijvoorbeeld cyberpesten.


Een aantal algemene regels vind je op onderstaande poster.