Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen uit het 3e leerjaar.

U/je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. 

Hieronder staat nog eens de uitnodiging van de rector.


Klik <hier> (link werkt alleen wanneer er een onderzoek actueel is) 
als u gelijk wilt beginnen 


of lees verder voor de brief van de rector. 


 


Brielle, mei 2021

 

Geachte ouder/verzorger

 

Hoe tevreden bent u?

Onze school zien wij als een open organisatie, toegankelijk voor ouders, met een duidelijke structuur en een heldere boodschap. Door middel van informatieavonden, oudergesprekken en het contact met de mentor, proberen wij u te betrekken bij het onderwijs van uw kind op onze school. Goede communicatie tussen school en ouders vinden wij van essentieel belang om zodoende het leerproces van alle leerlingen goed te kunnen begeleiden.

 

De communicatie met u als ouder/verzorger verzorgen we ook door middel van onze Digitale Nieuwsbrief die u vrijwel maandelijks wordt toegestuurd. Daarnaast neemt u natuurlijk, indien daar aanleiding toe is, telefonisch of per e-mail contact met ons op of u loopt even bij ons binnen. We vinden het van belang om te vernemen hoe u deze contacten en informatie ervaart. Is dat voldoende, ontbreken er zaken, waar kan het beter?

 

Maerlant neemt ieder jaar deel aan het tevredenheidsonderzoekVensters voor Verantwoording. Omdat nagenoeg alle scholen voor voortgezet onderwijs aan dit onderzoek deelnemen kunnen we de uitslag van onze school vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Hoe scoren we ten opzichte van andere scholen. Waar staan we? Met de onderzoeksresultaten krijgen we inzicht in onze sterke en zwakke punten. De eerste zullen we koesteren, handhaven en zo mogelijk versterken, de laatste zullen we, met de middelen en mogelijkheden die we hebben, verbeteren. Het oudertevredenheidsonderzoek wordt afgenomen tot 30 juni 2021. Het onderzoek bestaat uit 15 vragen. De invultijd is ca. 5 minuten. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Vensters voor Verantwoording. Wij benaderen niet alleen u als ouder/verzorger, maar zullen ook een tevredenheidonderzoek afnemen onder de leerlingen. De leerlingen vullen de enquête in op school.

 

Het onderzoek is online en anoniem.

 

Graag nodig ik u van harte uit om even de tijd te nemen en aan dit onderzoek deel te nemen. Hoe groter het aantal respondenten hoe meer we van de uitslag kunnen leren. In het belang van het onderwijs op het Maerlant. In het belang van uw kind! Klik <hier> voor de start van het onderzoek. 

 

Uw mening doet er toe!

 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij Linda Schuck, telefoon 0181-412210.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s,

 

Anders Vink

rector