Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school, dus ook aan het Maerlant,  is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een wettelijk orgaan dat  instemming verleent of advies geeft ten aanzien van diverse beleidsstukken en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen komen steeds hier te staan.


Het belang van de Medezeggenschapsraad op het Maerlant: 

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor u als ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel van de tijd door op school. Ze bouwen daar aan hun toekomst. Als ouder wil je graag dat je kind daartoe optimaal in staat gesteld wordt....lees verder.


Vergaderschema 2019-2020 

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 12 november 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
D
insdag 19 mei 2020
Dinsdag 23 juni 2020 (diner) 


De samenstelling van de MR 2019-2020: 


Personeelsgeleding:

Leerlinggeleding:

Oudergeleding:

Mw. J. de Doelder (voorzitter)

Lotte van Oudenaarden

Mw. P. Monteney

Dhr. D. de Ruit (secretaris)

Charlotte Mulder

Dhr. E. Heskens

Dhr. P. Landzaad (notulist)

Floris Roskamp

Mw. C. de Boe

Mw. J. Kreuger
 
Dhr. N. Tromp
   
Mw. I. De Vos
   

 


Reglement MR


De MR werkt onder een vastgesteld reglement. Omdat dit reglement een groot bestand is, is deze als pdf-bestand beschikbaar. Klik hier voor het reglement. 


Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)


Het Maerlant maakt deel uit van de onderwijsstichting Galilei. De wet geeft aan dat er voor deze stichting een overkoepelende medezeggenschapsraad de gang van zaken met betrekking tot het handelen van het bestuur van de stichting controleert. Deze raad wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad genoemd. Ook voor deze raad is een reglement vastgesteld. In pdf-formaat kunt u dit lezen door hier te klikken.

 
 Vergadering d.d.  Notulen  Notulen
 2019-2020  Besluitenlijst  pdf
 25-06-2019  Notulen open gedeelte  pdf
 17-09-2019  Notulen open gedeelte  pdf
 12-11-2019  Notulen open gedeelte  pdf
 28-01-2020  Notulen open gedeelte
 pdf
 17-03-2020  Notulen open gedeelte
 pdf
 19-05-2020  Notulen open gedeelte
 pdf