Toetsen / Toetsweken

Onderbouw

Voor de onderbouw (vmbo 1,2 bb, kb, gl, tl), havo (1, 2 en 3), atheneum (1, 2 en 3) en gymnasium ( 1, 2 en 3) zijn er geen toetsweken. Onze leerlingen krijgen gedurende het gehele jaar allerlei toetsen varierend van eenvoudige schriftelijke werkjes tot moeilijke repetities. Geprobeerd wordt de toetsen zo veel mogelijk te spreiden over de week en de rapportperiode. Afspraak is dat er maximaal 4 repetities per week zijn en dat er niet twee repetities op een dag afgenomen mogen worden. Mocht er voor een klas toch een drukke toetsperiode dreigen, zal de klas dit aan de mentor melden en deze zal in overleg met klas en docenten bekijken hoe de drukte het best verdeeld kan worden.

 

Bovenbouw

Voor de 3e en 4e klassen vmbo BB en KB zijn er geen toetsweken. Gedurende het schooljaar worden toetsen afgenomen die aan het eind van klas 3 zorgen voor een rapportcijfer per vak en in klas 4 het zgn. schoolexamencijfer bepalen.

De  examens voor de praktijkvakken beginnen vanaf 3 april met de zgn. praktische examens, de examens voor de theoretische vakken worden op de computer afgenomen in de maand mei.

 

Voor de bovenbouw vmbo gl/tl, havo, atheneum en gymnasium onderscheiden we de niet examenklassen en de examenklassen. Voor de niet examenklassen (3 vmbo gl/tl, 4 havo, 4/5 atheneum en 4/5 gymnasium) zijn er 6 toetsperioden in het schooljaar. In de eerste vijf perioden worden de toetsen volgens een van te voren uit te reiken schema verdeeld over telkens drie weken, een zgn. A-week, B-week en C-week. Per lesdag wordt in deze zgn. ABC-weken maximaal één toets gepland, behalve in zeer bijzondere gevallen. De ABC-weken zijn steeds om de ongeveer 6 weken gepland. In sommige gevallen worden deeltoetsen tussen de ABC-weken afgenomen om de stof meer te spreiden. In de laatste periode (periode 6) worden de toetsen in één week gepland. In deze periode kunnen wel meer toetsen per dag worden afgenomen. Tijdig wordt hiervoor een schema uitgereikt. Alleen in deze laatse toetsweek vervallen de lessen.

 

Het schema staat in de PTA's.


 

 

Examenklassen vmbo gl/tl, havo, atheneum en gymnasium

Deze examenklassen kennen twee soorten toetsen, die voor het zgn. schoolexamen en die voor het centraal examen. De toetsen voor het schoolexamen worden voor vmbo gl/tl, havo, atheneum en gymnasium zo veel mogelijk verdeeld over drie tentamenweken, de eerste na de herfstvakantie, de tweede na de kerstvakantie en de derde half april. In de tussenliggende perioden worden soms deeltoetsen afgenomen, worden de zgn. kijk- en luistertoetsen afgenomen en hebben de kandidaten van vmbo gl/tl met het vak tekenen een grote opdracht voor hun vak. Meer in detail staat dit in de PTA's van de verschillende afdelingen.

De toetsen voor het Centraal Examen (CE) staan al een jaar van te voren vast. Dit schema staat ook in de PTA's of is te vinden op bijv. eindexamen.nl.