Belang van de MR

Belang van de Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor u als ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel van de tijd door op school. Ze bouwen daar aan hun toekomst. Als ouder wil je graag dat je kind daartoe optimaal in staat gesteld wordt. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Belangrijk is hierbij dat de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en de directie wel steeds voor hetzelfde belang staan: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.

De bevoegdheden van de MR staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de rector en/of het bestuur. De rector van de school voert hierbij namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel.

 

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR) op het Maerlant?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht iedere school om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR-activiteiten draaien om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigen. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid, transparantie en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.

 

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?

Op het Maerlant bestaat de MR uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De directie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien de directie het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en

examenregeling en het zorgplan;

c. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;

d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van

ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;

e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en

het welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;

f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op de

onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die

worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het

overblijven, zullen worden geconfronteerd;

g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;

h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

a. vaststelling of wijziging van het lesrooster;

b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdeel c van dit reglement;

c. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de

wijziging daarvan;

h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede de

vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van

k. leerlingen;

l. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;

m. regeling van de vakantie;

n. het oprichten van een centrale dienst;

o. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

p. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;

 

Hoe blijft u op de hoogte?

De agenda van de MR vergaderingen worden op de website gepubliceerd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel even van te voren melden bij de secretaris. De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR staan op de website.

 

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?

Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen dan kunt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad per e-mail j.doelder@maerlant.eu of per telefoon via het centrale nummer van de school 0181-412210).

 

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het betreffende team ingevuld.